Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 12:26

reklamní prostor
Testy a recenze / Informace e-mailem 29. května 2004 12:00, vh
Noviny e-mailem: České Noviny (ceskenoviny.cz)
Na českém Internetu lze nalézt mnoho užitečných e-mailových služeb. K nim bezpochyby patří i zasílání přehledu zpráv e-mailem nabízené známými deníky a informačními portály. Jako první jsme se podívali na České Noviny, které jsou přímo u zdroje většiny důležitých zpráv, protože patří ČTK (Česká Tisková Kancelář), jejíž zpravodajství přebírá většina domácích sdělovacích prostředků.

Zprávy samozøejmì nejsou zasílány v plném znìní, ale pouze titulky. U každého titulku je dále èas zprávy ve tvaru [hodina:minuta] a pod titulkem je pøesný odkaz na stránku, na které je možné si pøeèíst celé znìní zprávy. Zprávy jsou dále rozdìleny do nìkolika kategorií, každá kategorie obsahuje pìt nejdùležitìjších zpráv dne, pøípadnì i pøedchozích dnù, pokud v daném dni v dané kategorii není dostatek zpráv. To že zprávy jsou z jiného dne je potøeba vydedukovat, protože je u nich uveden pouze èas a nikoli datum. Napøíklad základní servis "Èeské noviny" je rozdìlen do šesti kategorií: Hlavní události, Nejnovìjší zprávy z domova, Nejnovìjší zprávy ze svìta, Poèítaèe a informaèní technologie, Životní styl, zajímavosti, celebrity, Zprávy z kultury. Èas odesílání je pouze pøibližný, zprávy chodí až s hodinovým zpoždìním, což zøejmì souvisí s velkým množstvím uživatelù této služby. Služba je pomìrnì jednoduchá a nevyžaduje, ale ani neumožòuje, nìjaká pokroèilejší nastavení, ale díky jednoduchosti je vhodná i pro použití s e-mailovým klientem v mobilním telefonu.

Nabízený obsah Èeské noviny
Sportovní noviny
Finanèní noviny
Zpùsob objednání na web stránce, potvrzení kódem zaslaným automaticky na e-mail
Možnost volby èasu odesílání ne
Èas odesílání Èeské noviny 16:00
Sportovní noviny 23:00
Finanèní noviny 16:00
Možnost volby formátu ne
Formát prostý text
Možnost volby jazyka ne
Jazyk èesky bez diakritiky
Možnost volby kódování znakù ne
Pøibližná velikost jednoho e-mailu 6 KB
Obsahuje reklamu mùže, ale zpravidla ne
Obsahuje informaci o zrušení ano, odkaz
Odkaz http://www.ceskenoviny.cz/mailem
 Diskuze (8 příspěvků)
Téma: Využíváte službu zasílání pøehledu zpráv?
Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.012 s