Česky  English  Deutsch  Français
mag.mopo.info: magazín o mobilních technologiích, cestování a životním stylu
neděle 14. července 2024 13:31

reklamní prostor
Testy a recenze / Informace e-mailem 11. září 2004 10:00, vh
Zprávy z Formule 1 přímo od zdroje
Formule 1 je jedním z nejpopulárnějších a nejatraktivnějších sportů. Na oficiálních stránkách této soutěže si lze objednat pravidelný informační servis formou e-mailu a nepřijdete tak o žádnou důležitou informaci.

Kde hledat

Oficiální stránky Formule 1 jsou na www.formula1.com, ale funguje i www.f1.com, což je troufám si tvrdit adresa, kterou jako první zkusí vìtšina lidí, kteøí hledají stránky o formuli 1.

Na tìchto stránkách samozøejmì najdete spoustu zajímavostí a informací o Formuli 1. Jsou k dispozici archívy výsledkù, rozsáhlá fotogalerie, popisy jednotlivých okruhù, pravidla Formule 1 a èasto kladené dotazy a vše je pomìrnì intuitivní a pochopitelné.

Odkaz na e-mailový informaèní servis je hned na úvodní stránce v levém horním rohu stránky pod logem. Problém mùže ale nastat bìhem víkendu, kdy se právì jede závod, protože pak se na tomto místì zpravidla nachází aktuální informace o závodu nebo nìjaká anketa a odkaz nelze nikde nalézt. Naštìstí lze použít pøímo odkaz www.formula1.com/register/. Do tohoto formuláøe se pouze zadá e-mailová adresa a zvolí se, zda-li se má služba pøihlásit nebo odhlásit. Také lze povolit zasílání dalších napøíklad reklamních materiálù. Pro potvrzení slouží jediné tlaèítko.

Potvrzení pøijetí

Krátce po odeslání vyplnìného pøihlašovacího formuláøe se v e-mailové schránce objeví potvrzovací zpráva. Potvrzení objednávky je ponìkud komplikované, protože nestaèí klepnout na nìjaký odkaz v tìle zprávy nebo tento odkaz zkopírovat do prohlížeèe, ale je nutné napsat prázdný e-mail na speciální potvrzovací adresu. Staèí pouze vyplnit pole To: a do nìj vložit tuto speciální adresu a tento e-mail pak odeslat.

Po chvíli pøijde další potvrzovací e-mail, který informuje o zaøazení do rozesílacího seznamu. Zajímavé je, že se v nìm nachází i úplný výpis e-mailu, který byl poslán jako potvrzení, vèetnì všech hlavièkových polí, jako je napøíklad úplná cesta e-mailu vèetnì IP adres, apod. Je vidìt, že zahranièní antispamové zákony jsou opravdu pøísné a poskytovatelé tìchto rozesílacích služeb se snaží pojistit pøed pøípadnou stížností všemi možnými prostøedky.

Obsah zpráv

Z každého soutìžního víkendu je zasíláno celkem pìt zpráv. V pátek ráno (FRIDAY PREVIEW), v sobotu ráno (SATURDAY UPDATE), v sobotu odpoledne (QUALIFYING), v nedìli ráno (SUNDAY UPDATE) a nakonec po skonèení závodu (RESULTS). V prvním e-mailu posílaném v pátek je v úvodu e-mailu krátký uvítací text, pak odkazy s popisem, kde lze nalézt další zajímavé informace o závodu a poslední èástí je rozsáhlejší text o aktuální situaci v závodu, kdo má tento víkend jaké šance, jaká je atmosféra mezi jezdci, povaha trati, apod. Vše je samozøejmì v angliètinì.

V dalších e-mailech jsou již jen zasílány odkazy na pøíslušné stránky na www.formula1.com a ani napøíklad výsledky kvalifikace nebo závodu nejsou pøímo v e-mailu uvedeny, pouze náznakem. Dostanete tak napøíklad následující text:

\"These are now available on formula1.com, the Official Formula One Website. McLaren take their first win of the season after a very eventful afternoon at Spa. For the placings in full, click below.
http://www.formula1.com/race/result/727/8.html\"

Závìr

Tato informaèní služba je vhodná spíše pro pøibližné informace o závodì, protože souèástí e-mailù nejsou zpravidla žádné konkrétní výsledky. Díky malé velikosti a textovosti zasílaných e-mailù ji ale mùže využít témìø každý ve svém mobilním telefonu. Na konec pøidáváme souhrnnou tabulku o službì.

Základní informace
Kde najít www.formula1.com
www.formula1.com/register/ (pøímo registrace)
Nabízený obsah Zpravodajství ze závodù Formule 1
Zpùsob objednání na web stránce, potvrzení kódem zaslaným automaticky na e-mail, je potøeba zaslat prázdný e-mail na zvláštní adresu
Zpùsob odhlášení na web stránce, potvrzení kódem zaslaným automaticky na e-mail
Možnost volby èasu odesílání ne
Poèet zasílaných e-mailù každý závodní víkend celkem 5
Èas odesílání v pátek dopoledne, v sobotu ráno, v sobotu odpoledne po kvalifikaci, v nedìli dopoledne pøed závodem, v nedìli zpravidla odpoledne po závodì (podle toho, kdy se jede závod)
Obsah e-mailù
Možnost volby formátu ne
Formát prostý text
Možnost volby jazyka ne
Jazyk anglicky
Možnost volby kódování znakù ne
Kódování znakù standardní ASCII
Pøibližná velikost jednoho e-mailu v pátek asi 7 KB, další dny asi 3 KB
Obsahuje reklamu ne
Obsahuje informaci o zrušení ne
 Diskuze (5 příspěvků)
Téma: Zajímáte se o závody Formule 1?
Najít
Vyhledat článek nebo zprávu, která obsahuje následující slovo
reklamní prostor
Pozor! Probíhá rozsáhlá přestavba webu. Stránky jsou průběžně upravovány, ale nelze zaručit, že jsou vždy úplné.

Kontakt, dotazy, náměty: info@motio.info

Upozornění! Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy (copyright v anglicky mluvících zemích). Žádná část jeho obsahu nesmí být kopírována či jinak využívána bez předchozího písemného souhlasu. Tuto publikaci vydává VHIT.info. S dotazy, nejasnostmi nebo zájmem o spolupráci se obraťte na výše uvedený e-mail. Neoprávněné nakládání s obsahem bude postihováno v maximální možné míře dle platného práva.

t = 0.015 s